Tova Kanfer

ירדתי 19 ק"ג בשמונה חודשים עם יפה קוזלוב.

אהבתי בשיטת קוזלוב שהקבוצה היא תמיד אותה קבוצה, האנשים הם אותם אנשים, לא מקבלים כל רגע משתתף נוסף. היה לי כיף להגיע לקבוצה הרגשתי שגם לי יש חוג.